Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů

Společnost 4BAR distribution s.r.o., IČO 02443104 (dále jen „provozovatel“) věnuje ochraně osobních údajů náležitou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje provozovatel zpracovává o uživatelích webu, zda údaje zpracovává na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je využívá, komu je může předávat a jaká má uživatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávané?

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, heslo;
  2. kontaktní údaje, tj. osobní údaje, které umožňují kontakt s uživatelem, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa nebo kontakt na sociálních sítích;
  3. údaje o chování na webu, stránky, které si uživatel zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po webu a posouvání obrazovky, údaje o zařízení, ze kterého si web prohlíží, jeho IP adresa, z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, technické parametry jako operační systém, verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a také údaje získané z cookies a obdobných technologií pro identifikaci uživatele.

Proč jsou osobní údaje zpracovávány a co k tomu provozovatele opravňuje?

Osobní údaje provozovatel zpracovává pro různé účely. Pokud uživatel používá web, na kterém provozovatel využívá cookies, používá údaje uživatele zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování služeb. Pokud se uživatel zaregistruje, web využívá zadané údaje pro vedení účtu a poskytování souvisejících funkcí.

Předávání údajů mimo EU

Osobní údaje se nemůžou předávat do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

Jaká má uživatel práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům má uživatel následující práva. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Právo na přístup

Uživatel má právo vědět, jaké údaje o něm provozovatel zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde osobní údaje získává, komu je předává, kdo je zpracovává a jaká jsou další práva související se zpracováním osobních údajů. V rámci práva na přístup si může uživatel vyžádat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud uživatel zjistí, že osobní údaje, které provozovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na opravu, případně doplnění.

Právo na výmaz

V některých případech má uživatel právo, aby provozovatel osobní údaje vymazal. Osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovával;
  • uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je souhlas nezbytný a zároveň není jiný důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
  • uživatel využije svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • uživatel se domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo na omezení zpracování

V některých případech může uživatel kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů se musí omezit když:

  • uživatel popírá přesnost osobních údajů, než se dohodne s provozovatelem, jaké údaje jsou správné;
  • osobní údaje provozovatel zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co se zpracovávat musí);

Právo na přenositelnost

Uživatel má právo získat všechny osobní údaje, které sám poskytl a které jsou zpracovávány na základě souhlasu. Osobní údaje provozovatel poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu provozovatele. Jde-li o marketingové aktivity, přestane provozovatel osobní údaje zpracovávat ihned. V ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo uživatele podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může uživatel uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že osobní údaje provozovatel zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může uživatel podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Provozovatel webu používá v rámci zajištění kvality služeb, personalizace, sběru anonymních dat a analýzu soubory cookie. Používáním webu uživatel s využitím souborů souhlasí. 

Pokud uživatel s ukládáním cookies nesouhlasí, má možnost je vypnout pomocí nastavení webového prohlížeče.

Vstupujete na stránky, kde se prodávají alkoholické nápoje. Prodáváme pouze osobám starším 18 let.

Nahoru

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Další informace